ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ

ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 - I

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
Wednesday, 27 March 2024 - 3 months ago
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
Thursday, 28 March 2024 - 3 months ago
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
Saturday, 30 March 2024 - 3 months ago
ਪੋਲ ਦੀ ਮਿਤੀ
Friday, 19 April 2024 - 2 months ago
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 - II

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
Thursday, 4 April 2024 - 3 months ago
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
Friday, 5 April 2024 - 3 months ago
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
Monday, 8 April 2024 - 3 months ago
ਪੋਲ ਦੀ ਮਿਤੀ
Friday, 26 April 2024 - 2 months ago
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 - III

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
Friday, 19 April 2024 - 2 months ago
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
Saturday, 20 April 2024 - 2 months ago
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
Monday, 22 April 2024 - 2 months ago
ਪੋਲ ਦੀ ਮਿਤੀ
Tuesday, 7 May 2024 - 2 months ago
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 - IV

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
Thursday, 25 April 2024 - 2 months ago
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
Friday, 26 April 2024 - 2 months ago
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
Monday, 29 April 2024 - 2 months ago
ਪੋਲ ਦੀ ਮਿਤੀ
Monday, 13 May 2024 - 1 month ago
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 - V

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
Friday, 3 May 2024 - 2 months ago
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
Saturday, 4 May 2024 - 2 months ago
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
Monday, 6 May 2024 - 2 months ago
ਪੋਲ ਦੀ ਮਿਤੀ
Monday, 20 May 2024 - 1 month ago
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 - VI

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
Monday, 6 May 2024 - 2 months ago
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
Tuesday, 7 May 2024 - 2 months ago
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
Thursday, 9 May 2024 - 2 months ago
ਪੋਲ ਦੀ ਮਿਤੀ
Saturday, 25 May 2024 - 1 month ago
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 - VII

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
Tuesday, 14 May 2024 - 1 month ago
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
Wednesday, 15 May 2024 - 1 month ago
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
Friday, 17 May 2024 - 1 month ago
ਪੋਲ ਦੀ ਮਿਤੀ
Saturday, 1 June 2024 - 1 month ago
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਅਗਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.
Updated:November 10, 2020, 6:38 pm