సాధారణ ఎన్నికలు 2024

అభ్యర్థులు అభ్యర్థులు

సాధారణ ఎన్నికలు 2024 - I

నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీ
Wednesday, 27 March 2024 - 2 months ago
నామినేషన్ల పరిశీలన
Thursday, 28 March 2024 - 2 months ago
అభ్యర్థి ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ
Saturday, 30 March 2024 - 2 months ago
పోల్ తేదీ
Friday, 19 April 2024 - 2 months ago
ఓట్ల లెక్కింపు
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks ago

సాధారణ ఎన్నికలు 2024 - II

నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీ
Thursday, 4 April 2024 - 2 months ago
నామినేషన్ల పరిశీలన
Friday, 5 April 2024 - 2 months ago
అభ్యర్థి ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ
Monday, 8 April 2024 - 2 months ago
పోల్ తేదీ
Friday, 26 April 2024 - 1 month ago
ఓట్ల లెక్కింపు
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks ago

సాధారణ ఎన్నికలు 2024 - III

నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీ
Friday, 19 April 2024 - 2 months ago
నామినేషన్ల పరిశీలన
Saturday, 20 April 2024 - 2 months ago
అభ్యర్థి ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ
Monday, 22 April 2024 - 1 month ago
పోల్ తేదీ
Tuesday, 7 May 2024 - 1 month ago
ఓట్ల లెక్కింపు
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks ago

సాధారణ ఎన్నికలు 2024 - IV

నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీ
Thursday, 25 April 2024 - 1 month ago
నామినేషన్ల పరిశీలన
Friday, 26 April 2024 - 1 month ago
అభ్యర్థి ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ
Monday, 29 April 2024 - 1 month ago
పోల్ తేదీ
Monday, 13 May 2024 - 1 month ago
ఓట్ల లెక్కింపు
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks ago

సాధారణ ఎన్నికలు 2024 - V

నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీ
Friday, 3 May 2024 - 1 month ago
నామినేషన్ల పరిశీలన
Saturday, 4 May 2024 - 1 month ago
అభ్యర్థి ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ
Monday, 6 May 2024 - 1 month ago
పోల్ తేదీ
Monday, 20 May 2024 - 1 month ago
ఓట్ల లెక్కింపు
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks ago

సాధారణ ఎన్నికలు 2024 - VI

నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీ
Monday, 6 May 2024 - 1 month ago
నామినేషన్ల పరిశీలన
Tuesday, 7 May 2024 - 1 month ago
అభ్యర్థి ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ
Thursday, 9 May 2024 - 1 month ago
పోల్ తేదీ
Saturday, 25 May 2024 - 3 weeks ago
ఓట్ల లెక్కింపు
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks ago

సాధారణ ఎన్నికలు 2024 - VII

నామినేషన్లు దాఖలు చేయడానికి చివరి తేదీ
Tuesday, 14 May 2024 - 1 month ago
నామినేషన్ల పరిశీలన
Wednesday, 15 May 2024 - 1 month ago
అభ్యర్థి ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ
Friday, 17 May 2024 - 1 month ago
పోల్ తేదీ
Saturday, 1 June 2024 - 2 weeks ago
ఓట్ల లెక్కింపు
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks ago

అభ్యర్థులు అభ్యర్థులు

నిరాకరణ: రాజకీయ పార్టీల జాబితా మరియు ఇక్కడ చూపించిన అభ్యర్థుల పోటీలు ఖచ్చితమైనవి లేదా నవీకరించబడలేదు. అభ్యర్ధి అభ్యర్థులు మాత్రమే ప్రకటించబడ్డారు మరియు ఎన్నికల కమిషన్తో ఇంకా నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేదు.
నవీకరించబడింది:November 10, 2020, 6:38 pm