പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2024

മത്സരാധിഷ്ഠിതം

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2024 - I

നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി
Wednesday, 27 March 2024 - 3 months ago
നോമിനേഷന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന
Thursday, 28 March 2024 - 3 months ago
സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി
Saturday, 30 March 2024 - 3 months ago
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തീയതി
Friday, 19 April 2024 - 2 months ago
വോട്ടിന്റെ എണ്ണം
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2024 - II

നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി
Thursday, 4 April 2024 - 3 months ago
നോമിനേഷന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന
Friday, 5 April 2024 - 3 months ago
സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി
Monday, 8 April 2024 - 3 months ago
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തീയതി
Friday, 26 April 2024 - 2 months ago
വോട്ടിന്റെ എണ്ണം
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2024 - III

നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി
Friday, 19 April 2024 - 2 months ago
നോമിനേഷന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന
Saturday, 20 April 2024 - 2 months ago
സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി
Monday, 22 April 2024 - 2 months ago
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തീയതി
Tuesday, 7 May 2024 - 2 months ago
വോട്ടിന്റെ എണ്ണം
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2024 - IV

നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി
Thursday, 25 April 2024 - 2 months ago
നോമിനേഷന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന
Friday, 26 April 2024 - 2 months ago
സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി
Monday, 29 April 2024 - 2 months ago
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തീയതി
Monday, 13 May 2024 - 1 month ago
വോട്ടിന്റെ എണ്ണം
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2024 - V

നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി
Friday, 3 May 2024 - 2 months ago
നോമിനേഷന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന
Saturday, 4 May 2024 - 2 months ago
സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി
Monday, 6 May 2024 - 2 months ago
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തീയതി
Monday, 20 May 2024 - 1 month ago
വോട്ടിന്റെ എണ്ണം
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2024 - VI

നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി
Monday, 6 May 2024 - 2 months ago
നോമിനേഷന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന
Tuesday, 7 May 2024 - 2 months ago
സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി
Thursday, 9 May 2024 - 2 months ago
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തീയതി
Saturday, 25 May 2024 - 1 month ago
വോട്ടിന്റെ എണ്ണം
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2024 - VII

നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി
Tuesday, 14 May 2024 - 1 month ago
നോമിനേഷന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന
Wednesday, 15 May 2024 - 1 month ago
സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി
Friday, 17 May 2024 - 1 month ago
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തീയതി
Saturday, 1 June 2024 - 1 month ago
വോട്ടിന്റെ എണ്ണം
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

മത്സരാധിഷ്ഠിതം

നിരാകരണം: രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളുടെയും പട്ടിക കൃത്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകിയിട്ടില്ല.
അപ്ഡേറ്റുചെയ്തു:November 10, 2020, 6:38 pm