સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2024

હરીફ ઉમેદવારો

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2024 - I

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Wednesday, 27 March 2024 - 3 months ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Thursday, 28 March 2024 - 3 months ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Saturday, 30 March 2024 - 3 months ago
મતદાનની તારીખ
Friday, 19 April 2024 - 2 months ago
મત ગણતરી
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2024 - II

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Thursday, 4 April 2024 - 3 months ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Friday, 5 April 2024 - 3 months ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Monday, 8 April 2024 - 3 months ago
મતદાનની તારીખ
Friday, 26 April 2024 - 2 months ago
મત ગણતરી
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2024 - III

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Friday, 19 April 2024 - 2 months ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Saturday, 20 April 2024 - 2 months ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Monday, 22 April 2024 - 2 months ago
મતદાનની તારીખ
Tuesday, 7 May 2024 - 2 months ago
મત ગણતરી
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2024 - IV

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Thursday, 25 April 2024 - 2 months ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Friday, 26 April 2024 - 2 months ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Monday, 29 April 2024 - 2 months ago
મતદાનની તારીખ
Monday, 13 May 2024 - 1 month ago
મત ગણતરી
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2024 - V

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Friday, 3 May 2024 - 2 months ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Saturday, 4 May 2024 - 2 months ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Monday, 6 May 2024 - 2 months ago
મતદાનની તારીખ
Monday, 20 May 2024 - 1 month ago
મત ગણતરી
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2024 - VI

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Monday, 6 May 2024 - 2 months ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Tuesday, 7 May 2024 - 2 months ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Thursday, 9 May 2024 - 2 months ago
મતદાનની તારીખ
Saturday, 25 May 2024 - 1 month ago
મત ગણતરી
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2024 - VII

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Tuesday, 14 May 2024 - 1 month ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Wednesday, 15 May 2024 - 1 month ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Friday, 17 May 2024 - 1 month ago
મતદાનની તારીખ
Saturday, 1 June 2024 - 1 month ago
મત ગણતરી
Tuesday, 4 June 2024 - 1 month ago

હરીફ ઉમેદવારો

ડિસક્લેમર: અહીં દર્શાવેલ રાજકીય પક્ષો અને ચૂંટણી લડનારા ઉમેદવારોની સૂચિ સચોટ અથવા અપડેટ નથી. હરીફ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને ચૂંટણી પંચ દ્વારા હજી સુધી નોમિનેશન દાખલ કરાયા નથી.
છેલ્લે અપડેટ કરેલું:November 10, 2020, 6:38 pm