ਮਣੀਪੁਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

Biren Singh
ਨਾਮ
Biren Singh
ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ
ਵੈੱਬਸਾਇਟ

ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ

Dr. Najma Heptulla
ਨਾਮ
Dr. Najma Heptulla
Address
Imphal, Manipur
ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ
ਵੈੱਬਸਾਇਟ

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਤਹੋਨਾਜਾਮ ਇਬੋਬੀ ਸਿੰਘ
ਨਾਮ
ਤਹੋਨਾਜਾਮ ਇਬੋਬੀ ਸਿੰਘ
ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ
ਵੈੱਬਸਾਇਟ

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਨਾਮ
ਖੈਦੇਮ ਮਨੀ
ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਨਾਮ
ਕੇ ਸੋਬਿਤਾ ਦੇਵੀ
ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ

 1. 1 Khundrakpam (gen)
 2. 2 Heingang (gen)
 3. 3 Khurai (gen)
 4. 4 Kshetrigao
 5. 5 Thongju
 6. 6 Keirao
 7. 7 Andro
 8. 8 Lamlai
 9. 9 Thangmeiband
 10. 10 Uripok
 11. 11 Sagolband
 12. 12 Keishamthong
 13. 13 Singjamei
 14. 14 Yaiskul
 15. 15 Wangkhei
 16. 16 Sekmai
 17. 17 Lamsang
 18. 18 Konthoujam
 19. 19 Patsoi
 20. 20 Langthabal
 21. 21 Naoriya Pakhanglakpa
 22. 22 Wangoi
 23. 23 Mayang Imphal
 24. 24 Nambol
 25. 25 Oinam
 26. 26 Bishnupur
 27. 27 Moirang
 28. 28 Thanga
 29. 29 Kumbi
 30. 30 Lilong
 31. 31 Thoubal
 32. 32 Wangkhem
 33. 33 Heirok
 34. 34 Wangjing Tentha
 35. 35 Khangabok
 36. 36 Wabgai
 37. 37 Kakching
 38. 38 Hiyanglam
 39. 39 Sugnu
 40. 40 Jiribam
 41. 41 Chandel (st)
 42. 42 Tengnoupal (st)
 43. 43 Phungyar (st)
 44. 44 Ukhrul (st)
 45. 45 Chingai (st)
 46. 46 Saikul (st)
 47. 47 Karong (st)
 48. 48 Mao (st)
 49. 49 Tadubi (st)
 50. 50 Kangpokpi (gen)
 51. 51 Saitu (st)
 52. 52 Tamei (st)
 53. 53 Tamenglong (st)
 54. 54 Nungba (st)
 55. 55 Tipaimukh (st)
 56. 56 Thanlon (st)
 57. 57 Henglep (st)
 58. 58 Churachandpur (st)
 59. 59 Saikot (st)
 60. 60 Singhat (st)

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ-ਖੇਤਰ

 1. Inner Manipur
 2. Outer Manipur