மணிப்பூர்

முதலமைச்சர்

Biren Singh
பெயர்
Biren Singh
தொலைபேசி
மின்னஞ்சல் முகவரி
வலைத்தளம்

மணிப்பூர் State Governer

Dr. Najma Heptulla
பெயர்
Dr. Najma Heptulla
Address
Imphal, Manipur
மின்னஞ்சல் முகவரி
வலைத்தளம்
தொலைபேசி

State Information Commissioner

தவுனோஜம் இபோபி சிங்
பெயர்
தவுனோஜம் இபோபி சிங்
தொலைபேசி
மின்னஞ்சல் முகவரி
வலைத்தளம்

State Information Commissioner

பெயர்
கைதெம் மணி
தொலைபேசி
மின்னஞ்சல் முகவரி

State Information Commissioner

பெயர்
கே.சோபிதா தேவி
தொலைபேசி
மின்னஞ்சல் முகவரி

மாவட்டங்கள்

State Assembly Constituencies

 1. 1 Khundrakpam (gen)
 2. 2 Heingang (gen)
 3. 3 Khurai (gen)
 4. 4 Kshetrigao
 5. 5 தோங்சு (சட்டமன்ற தொகுதி)
 6. 6 Keirao
 7. 7 Andro
 8. 8 Lamlai
 9. 9 Thangmeiband
 10. 10 Uripok
 11. 11 Sagolband
 12. 12 Keishamthong
 13. 13 Singjamei
 14. 14 Yaiskul
 15. 15 Wangkhei
 16. 16 Sekmai
 17. 17 Lamsang
 18. 18 Konthoujam
 19. 19 Patsoi
 20. 20 லாங்தாபால் (சட்டமன்றத் தொகுதி)
 21. 21 நாவ்ரியா பகாங்லக்பா
 22. 22 வாங்கோய்
 23. 23 மாயாங்கு இம்பால்
 24. 24 Nambol
 25. 25 Oinam
 26. 26 Bishnupur
 27. 27 Moirang
 28. 28 Thanga
 29. 29 Kumbi
 30. 30 Lilong
 31. 31 தவுபல்
 32. 32 Wangkhem
 33. 33 Heirok
 34. 34 Wangjing Tentha
 35. 35 Khangabok
 36. 36 வாப்கை (சட்டமன்ற தொகுதி)
 37. 37 Kakching
 38. 38 Hiyanglam
 39. 39 Sugnu
 40. 40 ஜிரிபாம்
 41. 41 Chandel (st)
 42. 42 Tengnoupal (st)
 43. 43 Phungyar (st)
 44. 44 உக்ருல்
 45. 45 Chingai (st)
 46. 46 Saikul (st)
 47. 47 Karong (st)
 48. 48 Mao (st)
 49. 49 Tadubi (st)
 50. 50 Kangpokpi (gen)
 51. 51 Saitu (st)
 52. 52 Tamei (st)
 53. 53 தமெங்கலாங்
 54. 54 Nungba (st)
 55. 55 Tipaimukh (st)
 56. 56 Thanlon (st)
 57. 57 Henglep (st)
 58. 58 Churachandpur (st)
 59. 59 Saikot (st)
 60. 60 Singhat (st)

Lok Sabha Constituencies

 1. உள் மணிப்பூர் மக்களவைத் தொகுதி
 2. வெளி மணிப்பூர் மக்களவைத் தொகுதி