లక్షద్వీపములు లోక్సభ నియోజకవర్గం, లక్షద్వీపములు

లక్షద్వీపములు లోక్ సభ నియోజకవర్గం

లోక్సభ MP
MOHAMMED FAIZAL PP
పార్టీ
Nationalist Congress Party
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
శాశ్వత చిరునామా
ఢిల్లీ చిరునామా

శాసన సభలు


    ఇది ఉపయోగపడిందా?

    అలా జరిగినందుకు నన్ను క్షమించు

    ఎలా మేము అది పెంచవచ్చు?