ലക്ഷദ്വീപ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം, ലക്ഷദ്വീപ്

ലക്ഷദ്വീപ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം

Lok Sabha MP Name
MOHAMMED FAIZAL PP
പാർട്ടി
Nationalist Congress Party
ഈ - മെയില് വിലാസം
സ്ഥിര വിലാസം
ഡൽഹി വിലാസം

നിയമനിർമ്മാണ നിയമസഭകൾ


    ഇത് സഹായകരമാണോ?

    ക്ഷമിക്കണം ആ

    എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും?