ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
MOHAMMED FAIZAL PP
ಪಕ್ಷ
Nationalist Congress Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು


    ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

    ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

    ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?