લક્ષદ્વીપ લોકસભા મતવિસ્તાર, Lakshadweep

લક્ષદ્વીપ લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
MOHAMMED FAIZAL PP
પક્ષ
Nationalist Congress Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

વિધાનસભાની બેઠક


    શું આ મદદરૂપ હતું?

    તે વિશે માફ કરશો

    અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?