ಜೀವರ್ಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ಕಲಬುರಗಿ

ಕಲಬುರಗಿ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Gangappa N
ದೂರವಾಣಿ

ಜೀವರ್ಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #35

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
AJAY DHARAM SINGH
ಪಕ್ಷ
Indian National Congress
Election Date
2018-05-15

ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
DR. UMESH G JADHAV
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?