ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
DR. UMESH G JADHAV
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು

  1. Gulbarga Rural(SC)
  2. Gulbarga Dakshin
  3. Chittapur (SC)
  4. Sedam
  5. Gulbarga Uttar
  6. Afzalpur
  7. Jevargi
  8. Gurmitkal

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?