అండమాన్ నికోబార్ దీవులు లోక్సభ నియోజకవర్గం, అండమాన్ నికోబార్ దీవులు

అండమాన్ నికోబార్ దీవులు లోక్ సభ నియోజకవర్గం

లోక్సభ MP
KULDEEP RAI SHARMA
పార్టీ
Indian National Congress
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
శాశ్వత చిరునామా
ఢిల్లీ చిరునామా

శాసన సభలు


    ఇది ఉపయోగపడిందా?

    అలా జరిగినందుకు నన్ను క్షమించు

    ఎలా మేము అది పెంచవచ్చు?