ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം, ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ

ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം

Lok Sabha MP Name
KULDEEP RAI SHARMA
പാർട്ടി
Indian National Congress
ഈ - മെയില് വിലാസം
സ്ഥിര വിലാസം
ഡൽഹി വിലാസം

നിയമനിർമ്മാണ നിയമസഭകൾ


    ഇത് സഹായകരമാണോ?

    ക്ഷമിക്കണം ആ

    എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും?