പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019

മത്സരാധിഷ്ഠിതം

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019 - Phase 1

നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി
Monday, 25 March 2019 - 5 years ago
നോമിനേഷന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന
Tuesday, 26 March 2019 - 5 years ago
സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി
Thursday, 28 March 2019 - 5 years ago
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തീയതി
Thursday, 11 April 2019 - 5 years ago
വോട്ടിന്റെ എണ്ണം
Thursday, 23 May 2019 - 5 years ago

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019 - Phase 2

നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി
Tuesday, 26 March 2019 - 5 years ago
നോമിനേഷന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന
Wednesday, 27 March 2019 - 5 years ago
സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി
Friday, 29 March 2019 - 5 years ago
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തീയതി
Thursday, 18 April 2019 - 5 years ago
വോട്ടിന്റെ എണ്ണം
Thursday, 23 May 2019 - 5 years ago

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019 - Phase 3

നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി
Thursday, 4 April 2019 - 5 years ago
നോമിനേഷന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന
Friday, 5 April 2019 - 5 years ago
സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി
Monday, 8 April 2019 - 5 years ago
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തീയതി
Tuesday, 23 April 2019 - 5 years ago
വോട്ടിന്റെ എണ്ണം
Thursday, 23 May 2019 - 5 years ago

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019 - Phase 4

നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി
Tuesday, 9 April 2019 - 5 years ago
നോമിനേഷന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന
Wednesday, 10 April 2019 - 5 years ago
സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി
Friday, 12 April 2019 - 5 years ago
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തീയതി
Monday, 29 April 2019 - 5 years ago
വോട്ടിന്റെ എണ്ണം
Thursday, 23 May 2019 - 5 years ago

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019 - Phase 5

നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി
Thursday, 18 April 2019 - 5 years ago
നോമിനേഷന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന
Saturday, 20 April 2019 - 5 years ago
സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി
Monday, 22 April 2019 - 5 years ago
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തീയതി
Monday, 6 May 2019 - 5 years ago
വോട്ടിന്റെ എണ്ണം
Thursday, 23 May 2019 - 5 years ago

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019 - Phase 6

നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി
Tuesday, 23 April 2019 - 5 years ago
നോമിനേഷന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന
Wednesday, 24 April 2019 - 5 years ago
സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി
Friday, 26 April 2019 - 5 years ago
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തീയതി
Sunday, 12 May 2019 - 5 years ago
വോട്ടിന്റെ എണ്ണം
Thursday, 23 May 2019 - 5 years ago

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019 - Phase 7

നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി
Monday, 29 April 2019 - 5 years ago
നോമിനേഷന്റെ സൂക്ഷ്മപരിശോധന
Tuesday, 30 April 2019 - 5 years ago
സ്ഥാനാർത്ഥി പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി
Thursday, 2 May 2019 - 5 years ago
വോട്ടെടുപ്പിന്റെ തീയതി
Sunday, 19 May 2019 - 5 years ago
വോട്ടിന്റെ എണ്ണം
Thursday, 23 May 2019 - 5 years ago

മത്സരാധിഷ്ഠിതം

 1. ആം ആദ്മി പാർട്ടി - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 2. Aarakshan Virodhi Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 3. Akhil Bharat Hindu Mahasabha - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 4. Akhil Bhartiya Gondwana Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 5. Akhil Bhartiya Vikas Congress Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 6. അഖിലേന്ത്യ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 7. All India Forward Bloc - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 8. All India Minorities Front - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 9. ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 10. Ambedkar National Congress - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 11. Ambedkar Samaj Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 12. Ambedkarite Party Of India - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 13. Anti Corruption Dynamic Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 14. Asankhya Samaj Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 15. Atulya Bharat Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 16. Bahujan Mukti Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 17. Bahujan Republican Socialist Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 18. Bahujan Samaj Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 19. Bahujan Sangharsh Party (kanshiram) - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 20. Bahujan Suraksha Dal - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 21. Bharatiya Bahujan Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 22. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 23. Bharatiya Minorities Suraksha Mahasangh - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 24. Bharatiya Republican Paksha - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 25. Bharatiya Sampuran Krantikari Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 26. Bharatiya Sarvodaya Kranti Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 27. Bhartiya Janta Dal (integrated) - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 28. Bhartiya Nojawan Dal - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 29. Bhartiya Pragatisheel Congress - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 30. Bhartiya Shakti Chetna Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 31. Communist Party Of India - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 32. Desiya Murpokku Dravida Kazhagam - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 33. Dravida Munnetra Kazhagam - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 34. Gondvana Gantantra Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 35. Hindustan Janta Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 36. Hindusthan Nirman Dal - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 37. Independent - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 38. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 39. Indian National Lok Dal - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 40. Indian Peoples Green Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 41. Indian Union Muslim League - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 42. Indigenousn People's Front Of Tripura - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 43. Inqalab Vikas Dal - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 44. Jai Maha Bharath Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 45. ജമ്മു & കശ്മീർ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 46. Jammu & Kashmir National Panthers Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 47. Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 48. ജനസേന പാർട്ടി - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 49. Janata Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 50. ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 51. Kalyankari Jantantrik Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 52. Kranti Kari Jai Hind Sena - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 53. Lok Dal - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 54. Lok Jan Shakti Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 55. Lokpriya Samaj Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 56. Majdoor Kisan Union Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 57. Makkal Needhi Maiam - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 58. Minorities Democratic Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 59. Mizo National Front - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 60. Naam Tamilar Katchi - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 61. National Lokmat Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 62. National Youth Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 63. നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 64. Nationalist People's Front - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 65. Navbharat Nirman Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 66. New All India Congress Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 67. North East India Development Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 68. Parivartan Samaj Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 69. Pattali Makkal Katchi - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 70. Peace Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 71. Peoples Party Of India (democratic) - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 72. Peoples Republican Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 73. Poorvanchal Rashtriya Congress - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 74. Pragatisheel Manav Samaj Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 75. Pragatishil Samajwadi Party (lohia) - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 76. Prajatantrik Samadhan Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 77. Pyramid Party Of India - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 78. Rashtravadi Janata Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 79. Rashtriya Apna Dal - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 80. Rashtriya Bahujan Congress Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 81. Rashtriya Garib Dal - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 82. Rashtriya Gondvana Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 83. Rashtriya Janadhikar Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 84. Rashtriya Janadhikar Suraksha Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 85. രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 86. Rashtriya Kranti Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 87. Rashtriya Krantikari Janata Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 88. Rashtriya Krantikari Samajwadi Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 89. Rashtriya Lok Dal - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 90. Rashtriya Mazdoor Ekta Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 91. Rashtriya Samanta Dal - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 92. Rashtriya Sawarn Dal - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 93. Rashtriya Ulama Council - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 94. Rashtriya Vikas Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 95. Republican Paksha (khoripa) - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 96. Republican Party Of India - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 97. Republican Party Of India (a) - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 98. Republican Party Of India (khobragade) - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 99. Revolutionary Socialist Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 100. Revolutionary Socialist Party Of India(marxist) - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 101. Samajwadi Jan Parishad - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 102. Samajwadi Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 103. Samata Samadhan Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 104. ശിവസേന - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 105. Social Democratic Party Of India - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 106. Socialist Unity Centre Of India (communist) - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 107. Sunder Samaj Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 108. തെലുങ്കുദേശം പാർട്ടി - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 109. Tola Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 110. Uttama Prajaakeeya Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 111. Vanchitsamaj Insaaf Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 112. Vishva Shakti Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 113. Welfare Party Of India - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 114. Yuva Vikas Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 115. യുവജന ശ്രമിക കർഷകർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019

നിരാകരണം: രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളുടെയും പട്ടിക കൃത്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകിയിട്ടില്ല.
അപ്ഡേറ്റുചെയ്തു:November 10, 2020, 6:38 pm