സിക്കിം

മുഖ്യമന്ത്രി

പ്രേം സിംഗ് തമാങ്
പേര്
പ്രേം സിംഗ് തമാങ്
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്

സിക്കിം സംസ്ഥാന ഗവർണ്ണർ

Ganga Prasad
പേര്
Ganga Prasad
Address
Raj Bhavan, Sikkim
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്

സംസ്ഥാന ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ

M B Gurung
പേര്
M B Gurung
ഫോണ്‍
ഈ - മെയില് വിലാസം
വെബ്സൈറ്റ്

ജില്ലകൾ

സംസ്ഥാന നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങൾ

 1. 1 Yoksam-tashiding
 2. 2 Yangthang
 3. 3 Maneybung-dentam
 4. 4 Gyalshing-barnyak
 5. 5 Rinchenpong
 6. 6 Daramdin
 7. 7 Soreong-chakung
 8. 8 Salghari-zoom
 9. 9 Barfung
 10. 10 Poklok-kamrang
 11. 11 Namchi-singhithang
 12. 12 Melli
 13. 13 Namthang-rateypani
 14. 14 Temi-namphing
 15. 15 Rangang-yangang
 16. 16 Tumen-lingi
 17. 17 Khamdong-singtam
 18. 18 West Pendam
 19. 19 Rhenock
 20. 20 Chujachen
 21. 21 Gnathang-machong
 22. 22 Namcheybung
 23. 23 Shyari
 24. 24 Martam-rumtek
 25. 25 Upper Tadong
 26. 26 Arithang
 27. 27 ഗങ്ങ്ടോക്ക്
 28. 28 Upper Burtuk
 29. 29 Kabi Lungchuk
 30. 30 Djongu
 31. 31 Lachen Mangan
 32. 32 സംഘം

ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ

 1. സിക്കിം