સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019

હરીફ ઉમેદવારો

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019 - Phase 1

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Monday, 25 March 2019 - 5 years ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Tuesday, 26 March 2019 - 5 years ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Thursday, 28 March 2019 - 5 years ago
મતદાનની તારીખ
Thursday, 11 April 2019 - 5 years ago
મત ગણતરી
Thursday, 23 May 2019 - 4 years ago

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019 - Phase 2

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Tuesday, 26 March 2019 - 5 years ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Wednesday, 27 March 2019 - 5 years ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Friday, 29 March 2019 - 5 years ago
મતદાનની તારીખ
Thursday, 18 April 2019 - 5 years ago
મત ગણતરી
Thursday, 23 May 2019 - 4 years ago

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019 - Phase 3

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Thursday, 4 April 2019 - 5 years ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Friday, 5 April 2019 - 5 years ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Monday, 8 April 2019 - 5 years ago
મતદાનની તારીખ
Tuesday, 23 April 2019 - 4 years ago
મત ગણતરી
Thursday, 23 May 2019 - 4 years ago

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019 - Phase 4

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Tuesday, 9 April 2019 - 5 years ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Wednesday, 10 April 2019 - 5 years ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Friday, 12 April 2019 - 5 years ago
મતદાનની તારીખ
Monday, 29 April 2019 - 4 years ago
મત ગણતરી
Thursday, 23 May 2019 - 4 years ago

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019 - Phase 5

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Thursday, 18 April 2019 - 5 years ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Saturday, 20 April 2019 - 5 years ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Monday, 22 April 2019 - 4 years ago
મતદાનની તારીખ
Monday, 6 May 2019 - 4 years ago
મત ગણતરી
Thursday, 23 May 2019 - 4 years ago

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019 - Phase 6

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Tuesday, 23 April 2019 - 4 years ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Wednesday, 24 April 2019 - 4 years ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Friday, 26 April 2019 - 4 years ago
મતદાનની તારીખ
Sunday, 12 May 2019 - 4 years ago
મત ગણતરી
Thursday, 23 May 2019 - 4 years ago

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019 - Phase 7

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Monday, 29 April 2019 - 4 years ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Tuesday, 30 April 2019 - 4 years ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Thursday, 2 May 2019 - 4 years ago
મતદાનની તારીખ
Sunday, 19 May 2019 - 4 years ago
મત ગણતરી
Thursday, 23 May 2019 - 4 years ago

હરીફ ઉમેદવારો

 1. આમ આદમી પાર્ટી - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 2. Aarakshan Virodhi Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 3. Akhil Bharat Hindu Mahasabha - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 4. Akhil Bhartiya Gondwana Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 5. Akhil Bhartiya Vikas Congress Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 6. અખિલ ભારતીય અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 7. All India Forward Bloc - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 8. All India Minorities Front - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 9. ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 10. Ambedkar National Congress - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 11. Ambedkar Samaj Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 12. Ambedkarite Party Of India - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 13. Anti Corruption Dynamic Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 14. Asankhya Samaj Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 15. Atulya Bharat Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 16. Bahujan Mukti Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 17. Bahujan Republican Socialist Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 18. Bahujan Samaj Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 19. Bahujan Sangharsh Party (kanshiram) - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 20. Bahujan Suraksha Dal - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 21. Bharatiya Bahujan Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 22. ભારતીય જનતા પાર્ટી - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 23. Bharatiya Minorities Suraksha Mahasangh - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 24. Bharatiya Republican Paksha - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 25. Bharatiya Sampuran Krantikari Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 26. Bharatiya Sarvodaya Kranti Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 27. Bhartiya Janta Dal (integrated) - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 28. Bhartiya Nojawan Dal - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 29. Bhartiya Pragatisheel Congress - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 30. Bhartiya Shakti Chetna Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 31. Communist Party Of India - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 32. Desiya Murpokku Dravida Kazhagam - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 33. Dravida Munnetra Kazhagam - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 34. Gondvana Gantantra Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 35. Hindustan Janta Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 36. Hindusthan Nirman Dal - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 37. Independent - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 38. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 39. Indian National Lok Dal - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 40. Indian Peoples Green Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 41. Indian Union Muslim League - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 42. Indigenousn People's Front Of Tripura - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 43. Inqalab Vikas Dal - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 44. Jai Maha Bharath Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 45. જમ્મુ અને કાશ્મીર નેશનલ કોન્ફરન્સ - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 46. Jammu & Kashmir National Panthers Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 47. Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 48. જનસેના પાર્ટી - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 49. Janata Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 50. ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 51. Kalyankari Jantantrik Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 52. Kranti Kari Jai Hind Sena - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 53. Lok Dal - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 54. Lok Jan Shakti Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 55. Lokpriya Samaj Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 56. Majdoor Kisan Union Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 57. Makkal Needhi Maiam - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 58. Minorities Democratic Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 59. Mizo National Front - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 60. Naam Tamilar Katchi - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 61. National Lokmat Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 62. National Youth Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 63. રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 64. Nationalist People's Front - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 65. Navbharat Nirman Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 66. New All India Congress Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 67. North East India Development Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 68. Parivartan Samaj Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 69. Pattali Makkal Katchi - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 70. Peace Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 71. Peoples Party Of India (democratic) - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 72. Peoples Republican Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 73. Poorvanchal Rashtriya Congress - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 74. Pragatisheel Manav Samaj Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 75. Pragatishil Samajwadi Party (lohia) - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 76. Prajatantrik Samadhan Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 77. Pyramid Party Of India - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 78. Rashtravadi Janata Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 79. Rashtriya Apna Dal - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 80. Rashtriya Bahujan Congress Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 81. Rashtriya Garib Dal - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 82. Rashtriya Gondvana Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 83. Rashtriya Janadhikar Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 84. Rashtriya Janadhikar Suraksha Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 85. રાષ્ટ્રીય જનતા દળ - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 86. Rashtriya Kranti Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 87. Rashtriya Krantikari Janata Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 88. Rashtriya Krantikari Samajwadi Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 89. Rashtriya Lok Dal - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 90. Rashtriya Mazdoor Ekta Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 91. Rashtriya Samanta Dal - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 92. Rashtriya Sawarn Dal - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 93. Rashtriya Ulama Council - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 94. Rashtriya Vikas Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 95. Republican Paksha (khoripa) - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 96. Republican Party Of India - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 97. Republican Party Of India (a) - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 98. Republican Party Of India (khobragade) - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 99. Revolutionary Socialist Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 100. Revolutionary Socialist Party Of India(marxist) - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 101. Samajwadi Jan Parishad - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 102. Samajwadi Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 103. Samata Samadhan Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 104. શિવસેના - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 105. Social Democratic Party Of India - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 106. Socialist Unity Centre Of India (communist) - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 107. Sunder Samaj Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 108. તેલુગુ દેશમ પાર્ટી - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 109. Tola Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 110. Uttama Prajaakeeya Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 111. Vanchitsamaj Insaaf Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 112. Vishva Shakti Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 113. Welfare Party Of India - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 114. Yuva Vikas Party - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019
 115. યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી - ઉમેદવારો સૂચિ - સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2019

ડિસક્લેમર: અહીં દર્શાવેલ રાજકીય પક્ષો અને ચૂંટણી લડનારા ઉમેદવારોની સૂચિ સચોટ અથવા અપડેટ નથી. હરીફ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને ચૂંટણી પંચ દ્વારા હજી સુધી નોમિનેશન દાખલ કરાયા નથી.
છેલ્લે અપડેટ કરેલું:November 10, 2020, 6:38 pm