ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
S. MUNISWAMY
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು

  1. Sidlaghatta
  2. Chintamani
  3. Srinivaspur
  4. Mulbagal (SC)
  5. Kolar
  6. Bangarapet (SC)
  7. Malur
  8. Kolar Gold Field(SC)

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?