ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ಕೋಲಾರ

ಕೋಲಾರ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Dr. Subbaiah H
ದೂರವಾಣಿ

ಕೋಲಾರ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
NIRANJAN G T
ದೂರವಾಣಿ

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #147

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
S N Narayanaswamy K M
ಪಕ್ಷ
Indian National Congress
Election Date
2018-05-15

ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
S. MUNISWAMY
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?