ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಲೋಕಸಭಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

  ಕೋಲಾರ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

  ಹೆಸರು
  Dr. Subbaiah H
  ದೂರವಾಣಿ

  ಕೋಲಾರ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

  ಹೆಸರು
  NIRANJAN G T
  ದೂರವಾಣಿ

  ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು

   ಪಟ್ಟಣಗಳು

   ಟೌನ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್

   1. Srinivaspur
   2. Malur
   3. Bangarapet
   4. Mulbagal

   ಸಿಟಿ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್

   1. Kolar
   2. Robertson Pet

   ಸಿಟಿ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋಥ್

   1. Robertson Pet

   16 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್

   1. Bangarapet
   2. Kolar
   3. Malur
   4. Mulbagal
   5. Srinivasapura

   Was this helpful?

   Sorry about that

   How can we improve it?