ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તાર, Gujarat

સામાન્ય ચૂંટણીઓ 2024 - III

નામાંકન દાખલ કરવા માટેની છેલ્લી તારીખ
Friday, 19 April 2024 - 1 month ago
નામાંકિતની સ્ક્રુટિની
Saturday, 20 April 2024 - 4 weeks ago
ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ
Monday, 22 April 2024 - 3 weeks ago
મતદાનની તારીખ
Tuesday, 7 May 2024 - 1 week ago
મત ગણતરી
Tuesday, 4 June 2024 - 2 weeks from now

ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
AMIT SHAH
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

વિધાનસભાની બેઠક

  1. Kalol
  2. Gandhinagar(North)
  3. Ghatlodia
  4. Sanand
  5. Vejalpur

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?