વેજલપુર (તા. દસ્ક્રોઇ) વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Ahmadabad

વેજલપુર (તા. દસ્ક્રોઇ) વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 42

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Chauhan Kishor Babulal
પક્ષ
BJP
Election Date
2017-12-18

ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
AMIT SHAH
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?