ಗಾಂಧಿನಗರ (ಗುಜರಾತ್) ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಗಾಂಧಿನಗರ (ಗುಜರಾತ್) ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
AMIT SHAH
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು

  1. Kalol
  2. Gandhinagar(North)
  3. Ghatlodia
  4. Sanand
  5. Vejalpur

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?