கிரா தாதி மாவட்டம் மாவட்டம், அருணாசலப் பிரதேசம்

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

   Towns

   Blocks

   1. Chambang Cd Block
   2. Gangte
   3. Palin
   4. Tali Cd Block
   5. Yangte

   இது உதவிகரமாக இருந்ததா?

   அதற்காக மன்னிக்கவும்

   இதை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் முடியும்?