ഉഡുപ്പി ಜಿಲ್ಲೆ, കർണാടക

ലോക്സഭാ പാർലമെന്ററി മണ്ഡലം

  ഉഡുപ്പി ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

  പേര്
  Chittaranjan K.P

  ഉഡുപ്പി ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

  പേര്
  M. P. VISHWANATH

  നിയമനിർമ്മാണ നിയമസഭകൾ

   നഗരങ്ങൾ

   സിറ്റി മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിൽ

   1. Udupi

   നഗര മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിൽ ഔട്ട് ഗ്രൌണ്ട്

   1. Udupi

   നഗര മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ

   1. Kundapura
   2. Karkal

   ടൗൺ പഞ്ചായത്ത്

   1. Saligram

   ബ്ലോക്കുകൾ

   1. Karkal
   2. Kundapura
   3. Udupi

   ഇത് സഹായകരമാണോ?

   ക്ഷമിക്കണം ആ

   എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും?