உடுப்பி மாவட்டம், கருநாடகம்

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  உடுப்பி District Soil Conservation Officer

  பெயர்
  Chittaranjan K.P

  உடுப்பி District Labour Officer

  பெயர்
  M. P. VISHWANATH

  Legislative Assemblies

   Towns

   City Municipal Council

   1. Udupi

   City Municipal Council Out Growth

   1. Udupi

   Town Municipal Council

   1. Kundapura
   2. Karkal

   Town Panchayat

   1. Saligram

   Blocks

   1. Karkal
   2. Kundapura
   3. Udupi

   இது உதவிகரமாக இருந்ததா?

   அதற்காக மன்னிக்கவும்

   இதை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் முடியும்?