സുള്ള്യ നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല

സുള്ള്യ നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # 207

എംഎൽഎ നാമം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
Angara S
പാർട്ടി
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-05-15

ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല ലോക്സഭാ മണ്ഡലം

Lok Sabha MP Name
NALIN KUMAR KATEEL
പാർട്ടി
Bharatiya Janata Party
ഈ - മെയില് വിലാസം
സ്ഥിര വിലാസം
ഡൽഹി വിലാസം

ഇത് സഹായകരമാണോ?

ക്ഷമിക്കണം ആ

എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും?