ಸುಳ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಸುಳ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #207

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
Angara S
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-05-15

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
NALIN KUMAR KATEEL
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?