ખેડા લોકસભા મતવિસ્તાર, Gujarat

ખેડા લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
Chauhan Devusinh
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

વિધાનસભાની બેઠક

  1. Kapadvanj
  2. Daskroi
  3. Mehmedabad
  4. Dholka
  5. Mahudha
  6. Matar
  7. Nadiad