પાદરા વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Vadodara

પાદરા વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 146

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Thakor Jashpalsinh Mahendrasinh (padhiyar)
પક્ષ
INC
Election Date
2017-12-18

છોટાઉદેપુર લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
RATHVA GITABEN VAJESINGBHAI
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?