jayashankar bhupalpalli district, telangana

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  jayashankar bhupalpalli Deputy Commissioner

  Name
  Sri V. Venkateswarlu, IAS

  jayashankar bhupalpalli Deputy Commissioner

  Name
  Sri V. Venkateswarlu, IAS

  jayashankar bhupalpalli District Agriculture Officer

  Name
  Sri. K. A. Ghoush Hyder

  Legislative Assemblies

   Towns

   Blocks

   1. Bhupalpalli(43)
   2. Chityal(06)
   3. Eturunagaram(16)
   4. Ghanapur_mulug(10)
   5. Govindaraopet(14)
   6. Kataram(04)
   7. Maha Mutharam(12)
   8. Mahadevpoor(11)
   9. Malharrao(05)
   10. Mangapet(20)
   11. Mogullapalli(41)
   12. Mulug(13)
   13. Regonda(09)
   14. Thadvai(48)
   15. Venkatapur(12)
   16. Venkatapuram(02)
   17. Wazeedu(01)