nandurbar district, maharashtra

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  nandurbar Deputy Commissioner

  Name
  Shri M.S.Kalshetty

  Legislative Assemblies

   Towns

   Municipal Council

   1. Talode
   2. Shahade
   3. Nandurbar
   4. Nawapur

   Blocks

   1. Akarani
   2. Akkalkuwa
   3. Nandurbar
   4. Nawapur
   5. Shahade
   6. Talode