hazaribagh district, jharkhand

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

  1. BARHI
  2. BARKATHA
  3. HAZARIBAGH
  4. MANDU
  5. BARKAGAON
  6. RAMGARH

  Towns

  Nagar Parishad

  1. Hazaribag (nagar Parishad)

  Blocks

  1. Barhi
  2. Barkagaon
  3. Barkatha
  4. Bishungarh
  5. Chalkusa
  6. Chauparan
  7. Churchu
  8. Dari
  9. Daru
  10. Ichak
  11. Katkamdag
  12. Katkamsandi
  13. Keredari
  14. Padma
  15. Sadar (hazaribag)
  16. Tatijhariya