Bastanar Block, Bastar District, Chhattisgarh

Panchayats

 1. Bade Kilepal-02
 2. Bade Kilepal-03
 3. Badebodenar
 4. Badekaklur-01
 5. Badekaklur-02
 6. Badekilepal
 7. Bagmundipaneda
 8. Bahanpur
 9. Bastanar-01
 10. Bastanar-02
 11. Birgali
 12. Burgum
 13. Chhotekilepal
 14. Goriyapal
 15. Irapa
 16. Jamgaon
 17. Kandoli
 18. Kapanar
 19. Kodenar-01
 20. Kodenar-02
 21. Kodenar-03
 22. Kumharsadra
 23. Lalaguda
 24. Mutanpal
 25. Palanar
 26. Sadarabodenar
 27. Sangwel
 28. Silakjhodi
 29. Tirthum
 30. Turangur

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?