bastar district, chhattisgarh

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

  1. Keshkal (ST)
  2. Narayanpur (ST)
  3. Kondagaon (ST)
  4. Bastar (ST)
  5. Chitrakot (ST)
  6. Jagdalpur

  Towns

  Municipal Corporation

  1. Jagdalpur

  Municipality

  1. Kondagaon

  Nagar Parishad

  1. Keskal
  2. Visrampuree
  3. Farasgaon
  4. Bastar

  Blocks

  1. Bakawand
  2. Bastanar
  3. Bastar
  4. Darbha
  5. Jagdalpur
  6. Lohandiguda
  7. Tokapal