బెల్గాం లోక్సభ నియోజకవర్గం, కర్ణాటక

బెల్గాం లోక్ సభ నియోజకవర్గం

లోక్సభ MP
ANGADI SURESH CHANNABASAPPA
పార్టీ
Bharatiya Janata Party
ఎ-మెయిల్ చిరునామ్మ
శాశ్వత చిరునామా
ఢిల్లీ చిరునామా

శాసన సభలు

  1. Arabhavi
  2. Gokak
  3. Ramdurg
  4. Saundatti Yellamma
  5. Bailhongal
  6. Belgaum Rural
  7. Belgaum Uttar
  8. Belgaum Dakshin

ఇది ఉపయోగపడిందా?

అలా జరిగినందుకు నన్ను క్షమించు

ఎలా మేము అది పెంచవచ్చు?