ನವ ದೆಹಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ನವ ದೆಹಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
MEENAKASHI LEKHI
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು

  1. Moti Nagar
  2. Patel Nagar (SC)
  3. Karol Bagh (SC)
  4. Rajinder Nagar
  5. New Delhi
  6. Delhi Cantt
  7. R.K. Puram
  8. Kasturba Nagar
  9. Malviya Nagar
  10. Greater Kailash

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?