ಯಲಹಂಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ಕರ್ನಾಟಕ

ಯಲಹಂಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #150

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
S R Vishwanath
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-05-15

chikkballapur ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
B.N.Bache Gowda
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?