ಮುಧೋಳ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಕಮೀಷನರ್

ಹೆಸರು
MEGHANNAVAR B A

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Ramaiah R.P
ದೂರವಾಣಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
JADHAV. B.R.
ದೂರವಾಣಿ

ಮುಧೋಳ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #19

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
GOVIND MAKTHAPPA KARAJOL
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-05-15

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
Gaddigoudar Parvatagouda Chandanagouda
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?