ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Krishnamurthy

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Vacant

ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #97

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
B. SREERAMULU
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-05-15

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
A NARAYANASWAMY
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?