ಕುಣಿಗಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ತುಮಕೂರು

ತುಮಕೂರು ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Ramachandraiah T
ದೂರವಾಣಿ

ತುಮಕೂರು ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
CHANDRASHEKAR HAILY
ದೂರವಾಣಿ

ಕುಣಿಗಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #131

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
D Krishna Kumar
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-05-15

bangalore rural ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
D.K. SURESH
ಪಕ್ಷ
Indian National Congress
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?