ಹನೂರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #Chamarajanagar

chamarajanagar ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Lakshman S.Kallannanavar
ದೂರವಾಣಿ

chamarajanagar ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
VINUTHA D. M
ದೂರವಾಣಿ

ಹನೂರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #221

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
R Narendra
ಪಕ್ಷ
Indian National Congress
Election Date
2018-05-15

chamarajanagar ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
V. SRINIVAS PRASAD
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?