ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ದಾವಣಗೆರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Mahanteshappa .M

ದಾವಣಗೆರೆ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
IBRAHIM SAAB

ಚನ್ನಗಿರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #109

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
K MADALU VIRUPAKSHAPPA
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-05-15

ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
G M SIDDESHWAR
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?