ಔರಾದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ಬೀದರ

ಬೀದರ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
V enkat aramareddy J.Patil
ದೂರವಾಣಿ

ಬೀದರ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
SRIHARI RAGHUNATHRAO
ದೂರವಾಣಿ

ಔರಾದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #52

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
PRABHU CHAUHAN
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-05-15

ಬೀದರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
BHAGWANTH KHUBA
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?