સિક્કિમ લોકસભા મતવિસ્તાર, Sikkim

સિક્કિમ લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
INDRA HANG SUBBA
પક્ષ
Sikkim Krantikari Morcha
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

વિધાનસભાની બેઠક

 1. Lachen Mangan(BL)
 2. Djongu(BL)
 3. Kabi Lungchuk(BL)
 4. Barfung(BL)
 5. Yoksam-Tashiding(BL)
 6. Kabi Lungchuk(BL)
 7. Tumen-Lingi(BL)
 8. Tumen-Lingi(BL)
 9. Upper Burtuk
 10. Shyari(BL)
 11. Yangthang
 12. Gangtok(BL)
 13. Rangang-Yangang
 14. Martam-Rumtek (BL)
 15. Upper Tadong
 16. Arithang
 17. Khamdong-Singtam
 18. Namcheybung
 19. Gnathang-Machong(BL)
 20. Maneybung-Dentam
 21. Gyalshing-Barnyak
 22. Temi-Namphing
 23. Chujachen
 24. Rinchenpong(BL)
 25. Rhenock
 26. West Pendam(SC)
 27. Poklok-Kamrang
 28. Namthang-Rateypani
 29. Namchi-Singhithang
 30. Salghari-Zoom (SC)
 31. Soreong-Chakung
 32. Daramdin(BL)
 33. Melli
 34. Salghari-Zoom (SC)

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?