મહાસમન્દ લોકસભા મતવિસ્તાર, Chhattisgarh

મહાસમન્દ લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
CHUNNI LAL SAHU
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

વિધાનસભાની બેઠક

  1. Saraipali (SC)
  2. Basna
  3. Mahasamund
  4. Khallari
  5. Rajim
  6. Kurud
  7. Dhamtari
  8. Bindranawagarh (ST)

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?