લોહરદગ્ગા લોકસભા મતવિસ્તાર, Jharkhand

લોહરદગ્ગા લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
SUDARSHAN BHAGAT
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

વિધાનસભાની બેઠક

  1. LOHARDAGA (ST)
  2. MANDAR (ST)
  3. BISHNUPUR (ST)
  4. GUMLA (ST)
  5. SISAI (ST)

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?