દુર્ગ લોકસભા મતવિસ્તાર, Chhattisgarh

દુર્ગ લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
VIJAY BAGHEL
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

વિધાનસભાની બેઠક

  1. Nawagarh (SC)
  2. Saja
  3. Bemetara
  4. Ahiwara (SC)
  5. Patan
  6. Durg-Rural
  7. Vaishali Nagar
  8. Durg City
  9. Bhilai Nagar

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?