ધનબાદ લોકસભા મતવિસ્તાર, Jharkhand

ધનબાદ લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
PASHUPATI NATH SINGH
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

વિધાનસભાની બેઠક

  1. SINDRI
  2. NIRSA
  3. DHANBAD
  4. JHARIA
  5. BOKARO
  6. CHANDANKIYARI (SC)

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?