કારવાર વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Uttara Kannada

uttara kannada District Soil Conservation Officer

નામ
Hegde J.K.
ફોન

કારવાર વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 77

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
ROOPALI SANTOSH NAIK
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-05-15

ઉત્તર કન્નડ જિલ્લો લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
ANANTKUMAR HEGDE
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?